Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Noodmaatregelen 17 maart 2020

Inleiding
Het kabinet heeft dinsdag 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. In deze nieuwsbrief hebben we alle maatregelen nog even voor u op een rij gezet. Ook de specifieke maatregelen in Alblasserdam.
Voor de meest actuele informatie met betrekking tot de maatregelen vanuit het kabinet kijkt u op deze pagina van de Rijksoverheid.

De maatregelen in het kort

Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Voor de huidige regeling kunnen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling sinds 1 maart. 

Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Voor de gemeente Alblasserdam voert de Sociade Dienst Drechtsteden deze regeling uit. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Zelfstandigen in Alblasserdam
Er is een tijdelijke regeling inkomensondersteuning (BBZ) voor zzp’ers en (kleine) ondernemers in de Drechtsteden.
Bent u zzp’er of (kleine) ondernemer in de Drechtsteden en heeft u als gevolg van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig? Voor u is er de tijdelijke regeling BBZ. Voor een aanvraag kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden.
Voor meer informatie: https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/tijdelijke-regeling-inkomensondersteuning-bbz-voor-zzp-ers-en-kleine-ondernemers-in-de-drechtsteden
 

Versoepeling uitstel van betaling belasting en betaling boetes

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgen de ondernemers langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet past de belastingrente zo snel mogelijk aan.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken
die nodig is.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Tijdelijk borgstelling voor land-en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling geldt sinds 18 maart 2020.

Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten. En al opgelegde aanslagen in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien nodig.

Compensatieregeling getroffen sectoren

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Maatregelen in Alblasserdam

wDe gemeente geeft ondernemers en zelfstandigen meer ruimte om lokale belastingen te betalen. Op deze manier hopen we enige financiële verlichting te creëren, aangezien de omzet van velen vanwege de Corona uitbraak onder druk staat. Ondernemers en zelfstandigen die hier gebruik van willen maken, kunnen dit snel en makkelijk regelen via www.svhw.nl. Op de website staat ook meer informatie. Het is ook mogelijk dit telefonisch te regelen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73
 

Vragen?

De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Als gemeente houden wij uw graag op de hoogte, maar het is raadzaam om zoveel mogelijk de landelijke richtlijnen en instanties te volgen.
De Kamer van Koophandel heeft een Coronaloket opgezet voor alle ondernemersvragen. Dit loket is op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 20.00 uur, via 0800-2117.
Op hun site is ook veel informatie te vinden.

Heeft u vragen waarmee de gemeente u kan helpen, neem contact op met onze bedrijvencontactfunctionarissen:

Marianne Vogelenzang
T: 078 – 770 6124
M: 06 – 40 18 04 96
werkdagen: ma, di, wo (in de even weken) en vr

Nicolette van Esdonk
T: 078 – 770 6112
M: 06 – 36 08 21 84
werkdagen: ma t/m do 
E-mailadres: ondernemen@alblasserdam.nl